Over SZZ

Stichting Zilte Zones ondersteunt onderzoek dat bijdraagt aan een duurzame Waddenregio.

Stichting Zilte Zones is een onafhankelijke stichting die zich inzet om de bedreigingen van de Waddenregio, door klimaatverandering, bodemdaling en verzilting, om te zetten in kansen. We stimuleren onderzoek en ondersteunen innovatieve projecten die duurzaam bijdragen aan de economische en ecologische ontwikkelingen van het Waddengebied. Onze stichting is in 2014 opgericht.

 

Op onze onderzoekslocatie Polder Wassenaar op Waddeneiland Texel bieden we ondernemers en onderzoekers mogelijkheden om te pionieren met mariene aquacultuur en te experimenteren met kleinschalige kweek van o.a. schelpdieren, zeegras en zeewier.  Stichting Zilte Zones wil de bedreigingen van de Waddenregio omzetten in kansen. Enerzijds om de natuur in het gebied te kunnen behouden en herstellen, anderzijds om de regio economisch te kunnen versterken. We brengen kennis en ervaring op het gebied van mariene aquacultuur samen en verzorgen voorlichting, advisering, controles, kwaliteitsbewaking en begeleiding van projecten.

Building with nature

Onze stichting maakt zich hard om de bedreigingen van het Waddengebied het hoofd te bieden met de inzet van natuur. Als we de verzilte gronden op het grensvlak van water en land langs de Waddenzee kunnen benutten voor mariene aquacultuur, is dat een manier om de risico’s van klimaatverandering, bodemdaling en verzilting te verkleinen: we bouwen met natuur. Daarnaast kan mariene aquacultuur onderdeel worden van natuurinclusieve of landschapsinclusieve kringlooplandbouw. 

Kweek van zeedieren en zeeplanten

Nederland behoort tot de voorlopers op het gebied van mariene aquacultuur. We hebben hier al veel kennis over opgedaan. Op meerdere plaatsen wordt geëxperimenteerd met kweek- en teeltsystemen. Stichting Zilte Zones richt zich op Noord-Nederland en het Waddengebied. Dit kwetsbare natuurgebied, uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed en Mooiste Natuurgebied van Nederland, heeft zijn eigen uitdagingen die vragen om een gebiedsgerichte aanpak.

 

Met de praktijkproeven in Polder Wassenaar willen we kennis en ervaring opdoen met het opschalen van experimenten en aquaponics tot economisch succesvolle teelten op verzilte landbouwgronden elders in het Waddengebied. Zodat er alternatieven komen voor bijvoorbeeld de vissers die steeds verder worden beperkt in hun activiteiten op het Wad.

Er lopen al proefprojecten met de teelt van kokkels en zeegras en de komende jaren willen we ook inzetten op andere soorten die in het Waddengebied voorkomen, zoals wadpieren, platte oesters, garnalen, mosselen, inheemse tapijtschelpen en zeewier. Daarvoor onderzoeken we de mogelijkheden om de hevel voor de zoutwaterinlaat te vervangen door een open doorgang tussen de polder en de Waddenzee. Door de natuurlijke waterbeweging van eb en vloed wordt de proeflocatie voor nog meer verschillende proefteelten geschikt.

 

Onze bestuursleden

Stichting Zilte Zones opereert onafhankelijk en autonoom en heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden zijn betrokken en deskundig en beschikken over een ruime expertise op hun vakgebied. Zij kunnen op meerdere onderdelen waarde toevoegen aan een project.

Bob Verburg

Bob Verburg

Voorzitter

Met een brede ervaring in management- en bestuursfuncties is Bob Verburg een waardevolle sparringpartner en adviseur voor initiatiefnemers binnen de mariene aquacultuur. Hij behaalde zijn doctoraal economie in Eindhoven, vervulde managementfuncties bij de overheid, in de gezondheidszorg en in het bedrijfsleven, en was lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Sinds 2003 is Verburg vooral actief als strategisch adviseur van directies en RvC’s, is hij lid van verschillende toezichtsorganen en adviseert hij bij gebiedsontwikkelingen en/of stedelijke invulling. In de afgelopen jaren heeft hij zich toegelegd op de mariene aquacultuur, waterrecreatie, tuinbouw en nieuwe media. Daarnaast is Verburg verbonden aan activiteiten en programma’s in China, Brussel, Suriname en het Nederlandse deel van de Cariben.

Jord Kuiken

Jord Kuiken

Projectmanager

Als projectmanager van Stichting Zilte Zones onderhoudt Jord de contacten met de wetenschappers en bedrijven die onderzoek doen in Polder Wassenaar. Geïnteresseerden brengt hij op de hoogte van de mogelijkheden op de proeflocatie. Jord is werkzaam als zelfstandig duurzaamheidsconsultant en vanuit die hoedanigheid bekend met veranderprocessen en implementatie van innovaties. Daarnaast bouwt Jord voor de stichting aan een relevant netwerk met organisaties, overheden, bedrijven en instanties met interesse in mariene aquacultuur in Nederland in het bijzonder en Noord-Nederland en het Waddengebied in het bijzonder. Hij ondersteunt het stichtingsbestuur, wikkelt lopende zaken af en houdt hij zich bezig met de aanvraag van de benodigde vergunningen voor de onderzoekspolder.    

 

Barbara Holierhoek

Barbara Holierhoek

Penningmeester

Sinds 1 september 2021 is Barbara Holierhoek toegetreden tot het bestuur van Stichting Zilte Zones. Holierhoek komt uit de scheepvaart- en visserijsector. Na jaren op zee heeft ze een opleiding gevolgd tot makelaar en taxateur van zeeschepen. Daarnaast is ze al jarenlang actief in de belangenbehartiging van de visserij.  Ze was onder andere voorzitter van visserijverenigingen Ons Belang (Harlingen) en Hulp in Nood (Lauwersoog-Zoutkamp). Momenteel werkt ze als directeur op de Visafslag Lauwersoog. Haar activiteiten, inzet en netwerk in het noordelijk Waddengebied vormen een mooie toevoeging aan onze stichting en de projecten die wij ondersteunen.

Robin Konijn

Robin Konijn

Financieel & organisatieadviseur

Als financieel en organisatieadviseur ondersteunt Robin Konijn van Helder & Scherp (advies & organisatie) de stichting bij de bedrijfsvoering. Doordat er vaak meerdere projecten tegelijk lopen, moeten de financiële stromen goed worden gemanaged en zijn transparante rapportages nodig voor o.m. subsidieverstrekkers. Daarnaast heeft Robin een zeer relevant netwerk en kan hij partijen verbinden, tevens is hij goed thuis in de wereld van financiering en subsidies. Daardoor kan hij ook een rol spelen in de totstandkoming van projecten in Polder Wassenaar en initiatiefnemers ondersteunen en begeleiden bij hun financiering, zoals een subsidieaanvraag of het inrichten van de projectorganisatie en de financiële verantwoording die bij zo’n project hoort.

Franke Hoekstra

Franke Hoekstra

Secretaris

Als fysisch geograaf is Franke Hoekstra opgeleid als generalist op het vakgebied van de fysieke omgeving, met kennis van landschapsgenese, bodem, hydrologie, ecologie en landuse planning. Hoekstra heeft veel ervaring met (groene) gebiedsontwikkelingsprojecten. Tevens werkte hij bij Staatsbosbeheer als provinciaal accountmanager in Noord-Holland. Zijn passie is het oplossend bijdragen aan hedendaagse issues als bodemdaling, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en biodiversiteit. Hoekstra is een teamspeler die toewerkt naar realistische en haalbare oplossingen, om enerzijds economische kansen en ambities te kunnen invullen en anderzijds te zorgen voor groene gebiedsontwikkeling, waardoor het kwetsbare Waddengebied mooier en beleefbaar wordt.

Kasper van Kraaij

Kasper van Kraaij

Techniek & Systemen

Kasper van Kraaij is milieukundig ingenieur en in Polder Wassenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de hevelinstallatie en het proefveld. Verder coördineert hij de experimenten van de verschillende onderzoekers en instellingen en zorgt hij voor de randvoorwaarden om succesvol onderzoek te kunnen doen in het proefveld. Hij stemt de technische mogelijkheden van de polder, gewenste waterdebieten en waterkwaliteit af op de gewenste onderzoeksmethoden. Als technicus heeft Kasper veel ervaring opgedaan in het ondersteunen van  onderzoek in de mariene wereld, oa. op het gebied van zeewier, ballast water en duurzame energieproductie. Hij ontwerpt, maakt, verbetert en onderhoudt systemen en apparaten om onderzoek te doen in en met zeewater. 

Raad van Advies

Naast het bestuur heeft Stichting Zilte Zones een RvA met expertise in wetenschappelijke, agrarische, bestuurlijke en juridische zaken, die de stichting en de projecten adviseert.

Jaap Broodman

Jaap Broodman

Senior-adviseur Visserij en Aquacultuur bij de provincie Zeeland

Klaas-Wybo van der Hoek

Klaas-Wybo van der Hoek

Wetenschappelijk onderzoeker, verbonden aan Van Hall Larenstein University of Applied Sciences.

Paddy Walker

Paddy Walker

Onafhankelijk adviseur op het gebied van onderzoek en beleid in mariene en zoetwater- ecosystemen.

Eddy Oostra

Eddy Oostra

Directeur Van Eysinga & Oostra c.s. rentmeesters en juristen in Noord-Nederland.

R

KENNIS

R

ERVARING

R

VOORLICHTING

R

BEGELEIDING

 

Stichting Zilte Zones & haar partners brengen kennis en ervaring op het gebied van mariene aquacultuur samen en verzorgen voorlichting, advisering, controles, kwaliteitsbewaking en begeleiding van projecten. 

kenniscentrum

Onze ambitie is om hét kenniscentrum voor de mariene aquacultuur van de Waddenregio te worden. De plek waar alle kennis onder dit onderwerp wordt verzameld. Gestoeld op gedegen onderzoek en praktijkproeven met innovatieve zilte teelt- en kweekmethodes. Het startpunt voor ondernemers met plannen voor innovatieve zilte teelten, en informatiepunt voor overheden, onderwijsinstellingen en inwoners die meer willen weten over mariene aquacultuur in de Waddenregio. Onze stip op de horizon is een fysieke locatie op Texel, de toegangspoort tot het Waddengebied.   

Zilte teelten kunnen verzilte landbouwgronden weer waardevol maken en bijdragen aan de groeiende vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel.

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?