FAQ

Veel gestelde vragen en project jargon

Veel gestelde vragen 

Wat is mariene aquacultuur?

Mariene aquacultuur, ook wel zilte aquacultuur genoemd, is het kweken van vis, schelp- en schaaldieren, zeegras en zeewier voor commercieel gebruik. Dat gebeurt in bestaande waterwegen of in aangelegde wateren.

Wat zijn zilte teelten?

Dat zijn gewassen, zoals zeekraal, zeekool en zeeaster, die op verzilte gronden worden geteeld. Daarnaast worden binnen de zilte landbouw ook gewassen met een van nature bepaalde zouttolerantie, zoals suikerbieten en aardappelen, op verzilte landbouwgronden geteeld (zouttolerante teelt).

Wat is adaptieve teelt?

Dat is de teelt van gewassen die (beter) bestand zijn tegen de gevolgen van o.a. klimaatsverandering en verzilting. Het wordt ook wel gebruikt als paraplubegrip voor zouttolerante teelt, zilte teelt en mariene (zilte) aquacultuur.

Wat is de transitie van blauw naar groen?

Daarmee wordt bedoeld het verplaatsen van de kweek van dieren, algen en planten die in zee leven (vis, schelp- en schaaldieren, zeewier en zeegras) naar verzilte gebieden in de kuststreek. Op die manier kan de zee worden ontlast en krijgen landbouwgronden die te zout zijn geworden voor regulieren teelten weer economische waarde.

Wat is natuurinclusieve kringlooplandbouw?

Hierbij wordt de natuurlijke omgeving optimaal ingezet in de bedrijfsvoering en wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van grondstoffen die binnen het bedrijf geproduceerd worden Dit verbetert de biodiversiteit.

Wat is landschapsinclusieve kringlooplandbouw?

Binnen landschapsinclusieve landbouw wordt niet alleen de natuurlijke omgeving meegenomen in de bedrijfsvoering, maar is ook specifieke aandacht voor de kwaliteit van het landschap, cultuurhistorie, recreatieve aantrekkelijkheid en toegankelijkheid.

Wat is aquaponics?

Aquaponics is een kringloop van waterdieren, bacteriën en planten die voedsel oplevert. Mariene aquacultuur wordt gecombineerd met hydrocultuur (het kweken van planten); de uitwerpselen van de gekweekte dieren wordt door bacteriën afgebroken tot nitraten en nitrieten die weer de voeding vormen voor de planten.

Wat is een kweek-kringloop?

Een kweek-kringloop (aquaponics) wordt in de natuur geregeld binnen het eigen ecosysteem: primaire producenten (zoals zeewier) maken organische basisstoffen aan via fotosynthese. De filtervoeders (zoals kokkels) halen die uit het water en de aaseters (zoals garnalen) leven van de dierlijke resten.

Wat is building with nature (bouwen met natuur)?

Hierbij wordt de natuur ingezet om de gevolgen van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel te beperken, bijvoorbeeld door de kustgebieden te beschermen met (oester)riffen of kwelders te gebruiken als natuurlijk golfbrekers voor dijken.

Is zeewier een dier of plant?

Zeewier zijn algen. Het is een verzamelnaam voor grote algen die in zee of brak water leven. Het zijn plantachtige organismen die bestaan uit vertakt loof en vrij in het water drijven of zich hechten aan harde ondergrond, zoals rotsen of koraal. Zeewier komt voor in verschillende vormen en verschillende kleuren. Via fotosynthese zetten ze zonlicht om in koolhydraten en energie.

Waarom is Polder Wassenaar een buitendijkse polder?

Polder Wassenaar ligt tussen twee dijken. Een smalle dijk scheidt de polder van de Waddenzee, maar de primaire waterkering – de dijk die Texel beschermt tegen overstromingen- ligt meer landinwaarts. En omdat Polder Wassenaar aan de buitenkant van de primaire waterkering ligt, is het een buitendijkse polder. Ook wordt hier wel gesproken over een tussendijkse polder.

Waar op Texel ligt Polder Wassenaar?

In de Noordkop van Waddeneiland Texel ligt Polder Wassenaar. Een deel van het gebied is in gebruik als proeflocatie, het resterende terrein is grasland dat de komende jaren wordt ontwikkeld tot natuurgebied.

Polder Wassenaar ligt buitendijks. Waarom heet het dan geen kwelder?

Een kwelder is een begroeid stuk land dat direct aan zee grenst. Meestal liggen kwelders langs ondiepe getijdengebieden en komen ze alleen bij extreem hoog water of storm nog onder water te staan. Polder Wassenaar ligt buiten de waterkeringsdijk, maar tussen het land en de zee ligt nog een smalle dijk. Daarom is er nog steeds sprake van een polder en niet van een kwelder.

Wat voor onderzoek kan er in Polder Wassenaar plaatsvinden?

De onderzoekslocatie is toegerust voor onderzoek en pilots met mariene aquacultuur, aquaponics en kweek-kringlopen. In de 17 raceways kunnen kleinschalige proeven worden gedaan onder verschillende condities om te onderzoeken of de betreffende kweekmethode zich leent voor grootschalige uitrol. Zonder dat ondernemers hiervoor al grote investeringen moeten doen en financiële risico’s lopen.

Kan Polder Wassenaar worden gebruikt voor commerciële teelt?

Nee. Polder Wassenaar is uitsluitend bedoeld voor pilotprojecten, het uittesten van innovatieve kweekmethodes en onderzoek.

Wat is een hevel?

Een hevel is een buis die via een verhoogd middendeel wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt. In Polder Wassenaar wordt via de hevel zeewater uit de Waddenzee ingelaten, dat vervolgens door de raceways wordt gevoerd. De hoeveelheid water die wordt doorgelaten in de afzonderlijke raceways wordt geregeld met een schuif per bassin.

Vragen of suggesties?

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?