Locatie

Polder Wassenaar is de ultieme onderzoekslocatie voor mariene aquacultuur.

Polder Wassenaar, ultieme onderzoekslocatie mariene aquacultuur

Proef- en onderzoekslocatie Polder Wassenaar ligt in het noordoostelijk deel van Texel, tussen twee dijken. De polder is de enige buitendijkse locatie in het Waddengebied, en waarschijnlijk ter wereld, die volledig is ingericht voor veldonderzoek naar pilotprojecten en proeven op het gebied van mariene aquacultuur. Kleinschalige teelt- en kweeksystemen van zeewier, zeegras en zoutwaterdieren kan er onder natuurlijke omstandigheden worden uitgevoerd. Zonder schade te berokkenen aan het kwetsbare Waddengebied.

In de buitendijkse polder kan de natuurlijke werking van eb en vloed worden nagebootst door de inlaat van zout water uit de Waddenzee. Een 140 meter lange vacuümleiding met hevel verplaatst per getijde zo’n 3.000 kubieke meter water de polder in en uit. Afhankelijk van de kweek kan er in de raceways meer of minder zout water worden doorgelaten. Hierdoor kunnen praktijkproeven onder natuurgetrouwe omstandigheden plaatsvinden en kan goed worden getest onder verschillende condities met bijvoorbeeld meer of minder aangevoerd zeewater.

17 RACEWAYS

In Polder Wassenaar zijn 17 raceways, oftewel doorstroomsystemen, aangelegd. In deze kunstmatige kanalen kunnen zeewier, zeegras en zeedieren, zoals o.a. kokkels, garnalen en platte oesters, worden geteeld. Via de hevel worden de raceways met een circulair systeem van zoutwater voorzien. Het overtollige water wordt weer naar zee afgevoerd. Doordat elke raceway afzonderlijk kan worden ingesteld, kan bijvoorbeeld de groei van organismen onder verschillende condities worden onderzocht. Zo kan precies in kaart worden gebracht onder welke omstandigheden de resultaten het meest optimaal zijn. En er kan een natuurgetrouwe kweek-kringloop worden gerealiseerd.

DUBBELE DIJK

De polder van 17 hectare wordt omsloten door twee dijken: de Waddenzee(buiten)dijk en een binnendijk. Dat maakt het gebied heel geschikt voor onderzoek en pilotprojecten met mariene aquacultuur. Zo kan worden onderzocht welke gebiedseigen soorten of combinatieteelten geschikt zijn voor grootschalige teelt elders in het Waddengebied op (ver)zilte grond. De komende jaren zullen de randen van het Wad verder verzilten door klimaatverandering, bodemdaling en een hogere zeespiegel. Dat belemmert het toekomstperspectief voor de reguliere landbouw in Noord-Nederland. Adaptieve teelten kunnen een goed alternatief bieden. In Polder Wassenaar ligt de focus op van blauw naar groen: op de kweek van gebiedseigen teelten die ook goed op land kunnen plaatsvinden en daardoor de Waddenzee ontzien, of juist door terugplaatsing de ecologie en biodiversiteit van het Wad kunnen versterken.

 

NATUURONTWIKKELING

Maar een beperkt deel van de polder wordt gebruikt als proeflocatie. De rest van het gebied is nu nog grasland. Op termijn wordt dit landschap gevormd door het natuurlijke samenspel van erosie en sedimentatie. Samen met eigenaar Staatsbosbeheer en met input van omwonenden en natuurorganisaties zal de polder worden heringericht tot prachtig natuurgebied dat aan de zuidkant in een open verbinding staat met de Waddenzee. De brakke en zoete kwelders, duinvegetatie en zoute kreken zullen een grote verscheidenheid aan vogels aantrekken. Het gebied wordt een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied.
Gezien het grote belang van de praktijkproeven en onderzoeken naar mariene aquacultuur voor het Waddengebied en de rest van de wereld blijft een deel van Polder Wassenaar voorlopig als proeflocatie in gebruik.
Meer over de natuurontwikkeling lees je op de pagina projecten.

 

Polder Wassenaar op Texel is in meerdere opzichten een unieke onderzoekslocatie, die niet alleen voor (partners van) Stichting Zilte Zones beschikbaar is, maar ook voor andere partijen die praktijkonderzoek of proeven willen doen met mariene aquacultuur. 

Unieke
onderzoekslocatie

Waarom Polder Wassenaar?

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

  Enige binnendijkse locatie in het Waddengebied met zoutwater in- en uitstroom

√  Zoutwaterinstroom per raceway in te regelen

√  17 afzonderlijke raceways beschikbaar

√  Proactief beheer en professionele ondersteuning door Stichting Zilte Zones

√  Opslag beschikbaar

√  Goed bereikbaar met de auto

√  Geen commerciële gebruiksvergoedingen

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?