Projecten

Natuur-ontwikkeling

Stichting Zilte Zones heeft de ambitie van het grootste deel van Polder Wassenaar een aantrekkelijk natuurgebied te maken, met een open doorgang naar de Waddenzee.

Samen met terreineigenaar Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, verantwoordelijk voor de dijken om het gebied, heeft Stichting Zilte Zones de ambitie van het grootste deel van Polder Wassenaar een aantrekkelijk natuurgebied te maken, met een open doorgang naar de Waddenzee. Door de natuurlijke werking van eb en vloed verandert het grasland in de polder tot een aantrekkelijke kwelderbiotoop, met een grote biodiversiteit en goede foerageermogelijkheden voor vogels.

Een interactief proces

In het verkennen van de mogelijkheden en het gewenste natuurbeeld is via een interactief proces met betrokken partijen, o.a. natuurorganisaties en omwonenden, een natuurschets gemaakt, die breed wordt gedragen. 

Natuurontwikkeling: ‘ontwerp-redenatie’

Er is gekeken naar de gebiedsgegevens, de historische ontwikkelingen, de natuurkwaliteiten en de ecologische potentie. Er is een zogenoemde ‘ontwerp-redenatie’ opgesteld met vijf hoofdpunten:

1. Het creëren van een maximaal zoet-zout-gradient;

Hiervoor moeten sloten worden gedempt en in de zuidelijke helft van de polder een ruime verbinding tot stand komen met de Waddenzee. De afwatering van zoet duingrondwater wordt geconcentreerd in de meest noordelijke punt van het gebied.

2. Erosie en sedimentatie als vormgever;

We laten de vorming van het landschap zoveel mogelijk over aan natuurlijke processen. Wind en water bepalen de vormen van het gebied en de verschillende ‘tussenstadia’ zijn een aantrekkelijke leefomgeving voor diverse soorten. Dit fascinerende proces heeft een interessante recreatieve kwaliteit, die zal leiden tot meer aandacht voor het gebied en de biodiversiteit die er ontstaat.

3. Open doorgang houden door slimme komberging;

Om te komen tot een duurzaam kweldermilieu is het noodzakelijk dat de opening met de Waddenzee open blijft en niet verzandt. Er moet bij ieder getijde voldoende in- en uitstroom zijn. De openingen wordt verlengd met stenen dammen, zodat binnendijks de voet van de primaire waterkering niet wordt aangetast, en er tegelijkertijd buitendijks natuurlijke strandvorming mogelijk is, zonder instroom van zand.

4. De polderstructuur niet uitvlakken;

Ooit was Polder Wassenaar een onderdeel van Polder Eierland. De kavelinrichting en de rechte poldersloten dateren uit die periode. Die rechte lijnen gebruiken we als basis voor de nieuwe inrichting. Door de natuurlijke processen zal ook de vorm van deze rechte lijnen in de tijd veranderen en worden opgenomen in het nieuwe natuurlandschap.

5. Het vergroten van de recreatieve beleving door het zichtbaar maken van natuurlijke processen;

Polder Wassenaar is een belangrijke natuurrecreatieve hotspot aan de noordoostkant van Texel. Door het beleefbaar maken van de getijdenwerking, en de erosie en sedimentatie die hieraan zijn gekoppeld, ontstaat een recreatieve meerwaarde. Bijvoorbeeld met een heldere dijkdoorsnede, een verlaagde weg en vanaf een extra kijkpunt kan het natuurlijke proces goed worden gevolgd.

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?