Projecten

Projecten in Polder Wassenaar

Overbevissing en de toenemende vraag naar vis, schaal- en schelpdieren zorgen voor druk op de Waddenzee. Daarnaast hebben we te maken met klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Landbouwgronden verzilten en worden onbruikbaar voor traditionele landbouw. De bedrijfsactiviteiten van vissers en boeren in het gebied staat daardoor onder druk. 

Stichting Zilte Zones ondersteunt projecten die zoeken naar oplossingen voor deze problemen en naar kansen voor mariene aquacultuur in de regio. Samen met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven doen we pilotprojecten en maken we onderzoek mogelijk naar de kweek van zilte gewassen die op (verzilt) land grootschalig uitgerold kunnen worden elders in de Waddenregio.

ONZE LOPENDE PROJECTEN

Kweek-kringloop garnalen, kokkels en zeewier

In dit in 2022 gestarte project onderzoeken we of het mogelijk is om binnen één systeem zeewier, kokkels en garnalen te kweken in verzilte gebieden.

Vervolgonderzoek zeegras

Een vervolgonderzoek naar de teelt van zeegras staat gepland voor 2023. Meer informatie volgt in de loop van 2022.

Natuurontwikkeling

Stichting Zilte Zones de ambitie van het grootste deel van Polder Wassenaar een aantrekkelijk natuurgebied te maken.

AFGERONDE PROJECTEN

Zeewier- en zeegrasonderzoek

Grootschalige teelt van zeewier kan bijdragen aan een oplossing van het wereldvoedselprobleem.
Het is rijk aan eiwitten, vitamines en gezonde vetzuren. Nu wordt het vooral in het wild geplukt. Dat is een zware belasting voor het milieu. In Polder Wassenaar hebben we onderzocht welke wiersoorten en teeltmethodes ingezet kunnen worden voor grootschalige kweek.

Kokkelonderzoek: Brakke Parel

Wereldwijd is de vraag naar kokkels veel groter dan het aanbod. In de Waddenzee mogen alleen handmatig kokkels worden geraapt, om schade aan de zeebodem te voorkomen. Stichting Zilte Zones onderzocht in hoeverre de condities in tussendijkse gebieden geschikt kunnen zijn voor commerciële opkweek van kokkels.

Slibonderzoek

Slib speelt een belangrijke rol in de ecologie en daarmee het beheer van de Waddenzee. Het slibgehalte van de bodem bepaalt de habitat van het bodemleven. In dit project werd het effect van slib op de kweek van zeewier en kokkels onderzocht.

Toegevoegde waarde

Stichting Zilte Zones heeft stevige ambities waar het de mariene aquacultuur betreft. Gezien de snelle veranderingen van het klimaat en de bedreigingen van het Waddengebied, is het zaak dat we ons richten op kansrijke alternatieven. Voor de natuur en voor de mens. Wij staan in principe open voor projecten die passen binnen onze doelstellingen en die ook technisch realiseerbaar zijn in Polder Wassenaar. Initiatiefnemers kunnen gebruikmaken van de ervaring en expertise van ons bestuur.

Financiering project

Pilotprojecten en praktijkproeven zijn kostbaar. En dan blijft het onzeker of de uitkomst positief is en kan bijdragen aan een oplossing. Veel ondernemers en startups met een innovatief idee hebben daarvoor de financiële middelen niet. Stichting Zilte Zones kan hierin adviseren en eventueel bemiddelen en haar netwerk gebruiken om een project realiseerbaar te maken.

UNIEKE ONDERZOEKSLOCATIE

Polder Wassenaar op Texel is in meerdere opzichten een unieke onderzoekslocatie. Stichting Zilte Zones stelt de locatie ook beschikbaar aan andere partijen die praktijkonderzoek of proeven willen doen met mariene aquacultuur.

 

Pilotprojecten en praktijkproeven zijn kostbaar. En dan blijft het onzeker of de uitkomst positief is en kan bijdragen aan een oplossing. Veel ondernemers en startups met een innovatief idee hebben daarvoor de financiële middelen niet. Stichting Zilte Zones kan hierin adviseren en eventueel bemiddelen en haar netwerk gebruiken om een project realiseerbaar te maken. 

Heb jij een idee dat past in onze doelstellingen?  

 

Daar horen we graag meer over!

De voordelen op een rij

N

Enige buitendijkse locatie in het Waddengebied met zoutwater in- en uitstroom

N

Zoutwaterinstroom per raceway in te regelen

N

17 afzonderlijke raceways beschikbaar

N

Proactief beheer en professionele ondersteuning door Stichting Zilte Zones

N

Opslag beschikbaar

N

Goed bereikbaar met de auto

N

Geen commerciële gebruiksvergoedingen

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?