Leden van het Investeringskader Waddengebied (IKW) brachten onlangs een bezoek aan Polder Wassenaar in het noorden van Waddeneiland Texel. Het IKW is een meerjarig investeringsprogramma van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen dat onderscheidende en bijzondere projecten in het Waddengebied mogelijk wil maken. Die projecten moeten bijdragen aan de duurzame en ecologische versterking van het Waddengebied. Het investeringskader werkt nauw samen met het Waddenfonds en in afstemming met natuurorganisaties, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

De onderzoekslocatie in de polder kwam tot stand in nauw overleg met het IKW en met ondersteuning van het Waddenfonds. De IKW-leden, waarvan een deel voor het eerst kennismaakte met de onderzoeksactiviteiten in Polder Wassenaar, kregen een technische toelichting van locatie-beheerder Kasper van Kraaij. Hij liet zien hoe de werking van eb en vloed wordt nagebootst door de inlaat van water uit de Waddenzee via een hevel. Op die manier kan de waterstand in de raceways worden geregeld en kunnen de onderzoekers monitoren onder welke condities de kokkels, zeewier en garnalen in de huidige proef het goed doen of juist niet. De reacties waren enthousiast en vanuit een goed aanwezige inhoudelijke kennis stelden de bezoekers veel inhoudelijke vragen en waren zij zeer geïnteresseerd in het onderzoek dat wordt geleid door WUR-onderzoeker Reinier Nauta.

Jord Kuiken, projectmanager van Stichting Zilte Zones, nam de leden mee in de werkzaamheden en ambities van de stichting en de zoektocht naar een nieuwe locatie voor onderzoek naar mariene aquacultuur. Het buitenlaboratorium in Polder Wassenaar verdwijnt na 2025. Volgens de afspraak met terreineigenaar Staatsbosbeheer wordt de locatie vanaf 2026 ingezet voor natuurontwikkeling en is de wens om het gebied in te richten als kwelder met een geleidelijke overgang van zilt naar zoet water. Dat betekent wel dat er in Nederland straks geen locatie meer is waar de omstandigheden voor innovatief onderzoek naar zilte teelt- en kweeksystemen zo goed zijn als in Polder Wassenaar.

Kuiken benadrukte het belang van mariene aquacultuur voor de toekomst, waarin steeds meer kustgebieden verzilten en de grond te zout is voor reguliere landbouw.

#aquacultuur #kokkels #polderwassenaar #texel