Polder Wassenaar wordt onderwerp businesscase studenten HAS

Polder Wassenaar wordt onderwerp businesscase studenten HAS

Worden er in Polder Wassenaar ook proeven gedaan met exoten? En mogen er bestrijdingsmiddelen worden gebruikt tegen eventuele ziektes? Kun je meer water inlaten en dan een groter oppervlak inzetten voor mariene aquacultuur? En doen ook commerciële partijen onderzoek in de polder? De studenten van de HAS Green Academy uit Den Bosch hadden vrijdag flink wat vragen aan de medewerkers van Stichting Zilte Zones en het onderzoeksteam onder leiding van Wageningen Marine Research.

Ruim zestig studenten bezochten het buitenlaboratorium in de noordpunt van Texel. De eerste en vierdejaars studenten van de Engelstalige opleiding International Food & Agri-business richten zich in hun studie op duurzame wereldvoedselvoorziening, waarbij thema’s als integraal ketenbeheer, duurzaamheid en circulaire economie aan bod komen. Tijdens een driedaags bezoek aan Texel namen zij o.a. een kijkje bij verschillende voedselproducenten en bedrijven die onderdeel uitmaken van de (lokale) voedselketen.

Voor de eerstejaars was het vooral kennismaken met verschillende sectoren. De vierdejaars bekeken de activiteiten in de polder vooral door een commerciële bril: zijn er mogelijkheden om te komen tot een haalbare businesscase?

In het Eierlandse Huis schetste Jord Kuiken, projectmanager van Stichting Zilte Zones, de achtergronden van de stichting en de onderzoekslocatie, waarna beheerder Kasper van Kraaij toelichtte hoe de werking van eb en vloed in de polder wordt nagebootst en wat daar technisch voor nodig is. Namens het onderzoeksteam vertelde Sander Glorius wat de uitgangspunten van het lopende onderzoek zijn en welke hobbels zich onderweg voordeden en welke uitdagingen het onderzoek nog moet tackelen.

Daarna namen de studenten in twee groepen een kijkje bij de raceways en kwamen de vragen. Gaandeweg werd al duidelijk dat de activiteiten in Polder Wassenaar met name de vierdejaars had geïnspireerd. Al voordat het bezoek werd afgerond, kwam de mededeling dat Polder Wassenaar onderwerp wordt van een businesscase die de studenten dit nieuwe collegejaar zullen gaan uitwerken.

Pig-reiniging: als een kurk die van een champagnefles knalt

Pig-reiniging: als een kurk die van een champagnefles knalt

Het onderhoud van het buitenlaboratorium in Polder Wassenaar is behoorlijk arbeidsintensief. De waterlopen op het terrein, de zogeheten raceways, moeten voortdurend gecontroleerd en bijgehouden worden. Onderzoekers van de WUR proberen er in de nu lopende pilot achter te komen onder welke condities zeewier, garnalen en kokkels gecombineerd geteeld kunnen worden in buitendijkse gebieden. Om dat adequaat te kunnen doen, is het belangrijk dat de raceways goed worden onderhouden.

Vanuit Stichting Zilte Zones is Kasper van Kraaij hiervoor verantwoordelijk. In de zomermaanden, als het ‘groeizaam’ weer is, wordt hij hierin ondersteund door Mariette Smit. Gezamenlijk, en regelmatig geholpen door leden van het onderzoeksteam, zorgen zij ervoor dat alle ongewenste algen en wieren worden weggehaald, overtollig slib wordt weggeschept en dat de inlaatpoortjes en roosters worden schoongemaakt voor een goede doorstroom van het zoute water. Dat wordt met een hevel uit de Waddenzee via een buis ingelaten. Zo kan de werking van eb en vloed worden nagebootst en via de inlaatpoorten kan ook de hoeveelheid water van elke raceway worden bepaald. Behoorlijk intensief werk dat je best kunt vergelijken met een pittige work-out!

Schoonmaak van de raceways.

Piggen

Naast het onderhoud aan de waterlopen, vraag ook de hevel frequent onderhoud. Hiermee wordt zout water vanuit de (hoger gelegen) Waddenzee naar de (lager gelegen) polder gebracht. De inzet van een hevel is een stuk energiezuiniger dan een pomp, omdat gebruik gemaakt kan worden van het verschil in hydrostatische druk tussen de in- en uitgang. In tegenstelling tot een pomp, die voortdurend energie verbruikt, kost bij een hevel alleen het luchtvrij houden van de leiding door een vacuümsysteem wat energie. Verder doet de zwaartekracht het werk. De hevelbuis, waardoor het zoute water naar binnen stroomt, is binnen de kortste keren echter aangegroeid met mosselen en pokken. Dat kan de watertoevoer belemmeren, zodat de hevelleiding elke drie weken wordt gereinigd. Dit gebeurt met een pig, een soort reinigingsspons die qua vorm wel wat weg heeft van een flessenkurk. Pig staat voor pipeline inspection gauge. De pig (ook wel mole genoemd) wordt vanuit de polder met hoge druk door de hevelleiding gestuwd, richting de Waddenzee. Als een champagnefles die wordt ontkurkt en waarvan de kurk met een flinke vaart vooruit schiet. Op zijn weg naar zee neemt deze spons alle aangroei aan de binnenkant van de buiswand mee, zodat die weer schoon wordt. Het schuimrubberen gevaarte belandt enkele tientallen meters verder in zee en wordt vervolgens met een bootje weer opgehaald.

Voorbereiding voor de hevelreiniging.

In de put voor de pig.

De pigs: grote ‘sponzen’ waarmee buizen aan de binnenkant worden gereinigd.

Met een bootje wordt de pig weer uit de Waddenzee opgevist.

 

 

 

 

 

Internationale studenten HAS Green Academy doen inspiratie op in Polder Wassenaar

Internationale studenten HAS Green Academy doen inspiratie op in Polder Wassenaar

De belangstelling voor de proeven met mariene aquacultuur in Polder Wassenaar neemt toe. Door verzilting en (dreigend) tekort aan eiwitrijk voedsel groeit de interesse in alternatieven die kunnen bijdragen aan een andere bestemming voor verzilte landbouwgronden of die kunnen helpen de vraag naar eiwitrijk voedsel in te vullen. Ook de studenten van de HAS Green Academy uit ‘s-Hertogenbosch zijn geïnteresseerd in het onderzoek en de pilotprojecten die in de polder lopen. Op 1 september a.s. brengen eerste- en vierdejaarsstudenten van de Engelstalige opleiding International Food & Agri-business een bezoek aan de polder.

De studenten, die afkomstig zijn uit alle windstreken, richten zich in hun studie op duurzame wereldvoedselvoorziening, waarin thema’s als duurzaamheid, circulaire economie, voedselveiligheid en integraal ketenbeheer een belangrijke rol spelen. De circa zestig tot zeventig studenten bezoeken een flink aantal bedrijven op Texel die actief zijn in de (duurzame) food & agri-business.

Voor de eerstejaars is het vooral een kennismaking met de sector in de breedte en innovatief onderzoek zoals dat in Polder Wassenaar plaatsvindt. Bij de vierdejaars studenten ligt het accent op de mogelijkheden om nieuwe businessmodellen te ontwikkelingen, onderzoek en mogelijke bijdragen aan transitietrajecten in de voedselsector.

Waddenacademie organiseert symposium Dynamische Waddendelta

Waddenacademie organiseert symposium Dynamische Waddendelta

Klimaatverandering zal de komende decennia een ingrijpende invloed hebben op de kust van de Waddenzee. Het is niet langer de vraag of maar hoe die verandering er komt uit te zien. Wat betekent dit voor dit unieke landschap met dijken, terpen en monumenten? En hoe kijken we naar klimaatadaptatie in de volgende eeuw? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het symposium Dynamische Waddendelta dat de Waddenacademie in nauwe samenwerking met de Landschapstriënnale 2023 organiseert.

Dit 31e symposium van de Waddenacademie vindt plaatst op 29 september a.s. in de Grote Kerk van Harlingen.

https://www.waddenacademie.nl/organisatie/symposia/symposium-dynamische-waddendelta/

IKW bekijkt zilte proeven in Polder Wassenaar

IKW bekijkt zilte proeven in Polder Wassenaar

Leden van het Investeringskader Waddengebied (IKW) brachten onlangs een bezoek aan Polder Wassenaar in het noorden van Waddeneiland Texel. Het IKW is een meerjarig investeringsprogramma van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen dat onderscheidende en bijzondere projecten in het Waddengebied mogelijk wil maken. Die projecten moeten bijdragen aan de duurzame en ecologische versterking van het Waddengebied. Het investeringskader werkt nauw samen met het Waddenfonds en in afstemming met natuurorganisaties, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

De onderzoekslocatie in de polder kwam tot stand in nauw overleg met het IKW en met ondersteuning van het Waddenfonds. De IKW-leden, waarvan een deel voor het eerst kennismaakte met de onderzoeksactiviteiten in Polder Wassenaar, kregen een technische toelichting van locatie-beheerder Kasper van Kraaij. Hij liet zien hoe de werking van eb en vloed wordt nagebootst door de inlaat van water uit de Waddenzee via een hevel. Op die manier kan de waterstand in de raceways worden geregeld en kunnen de onderzoekers monitoren onder welke condities de kokkels, zeewier en garnalen in de huidige proef het goed doen of juist niet. De reacties waren enthousiast en vanuit een goed aanwezige inhoudelijke kennis stelden de bezoekers veel inhoudelijke vragen en waren zij zeer geïnteresseerd in het onderzoek dat wordt geleid door WUR-onderzoeker Reinier Nauta.

Jord Kuiken, projectmanager van Stichting Zilte Zones, nam de leden mee in de werkzaamheden en ambities van de stichting en de zoektocht naar een nieuwe locatie voor onderzoek naar mariene aquacultuur. Het buitenlaboratorium in Polder Wassenaar verdwijnt na 2025. Volgens de afspraak met terreineigenaar Staatsbosbeheer wordt de locatie vanaf 2026 ingezet voor natuurontwikkeling en is de wens om het gebied in te richten als kwelder met een geleidelijke overgang van zilt naar zoet water. Dat betekent wel dat er in Nederland straks geen locatie meer is waar de omstandigheden voor innovatief onderzoek naar zilte teelt- en kweeksystemen zo goed zijn als in Polder Wassenaar.

Kuiken benadrukte het belang van mariene aquacultuur voor de toekomst, waarin steeds meer kustgebieden verzilten en de grond te zout is voor reguliere landbouw.

#aquacultuur #kokkels #polderwassenaar #texel