Op basis van huidige en toekomstige hoogtegegevens liggen er langs de vastelandskust van het Waddengebied kansen voor mariene aquacultuur op binnendijks gelegen gebieden. Dat concludeert ingenieursbureau Sweco in het rapport ‘Binnendijkse zoute aquacultuur in het Waddengebied’. Deze technische verkenning naar de mogelijkheden en zoekgebieden voor zoute aquacultuur werd uitgevoerd in opdracht van de Waddenacademie en Programma naar een Rijke Waddenzee.

De kosten voor aansluiting op de Waddenzee zijn echter dermate hoog, dat reële mogelijkheden vooral ontstaan door aan te haken bij andere projecten, met name wisselpolders en gebieden met dubbele dijken. Ook Natuur(herstel)projecten langs de Waddenkust waarin wordt gestreefd naar een meer geleidelijke overgang van zoet naar zout water en intergetijdengebieden bieden kansen. Niet alleen vanuit het oogpunt van de zoute aquacultuur, maar ook met betrekking tot kustverdediging, natuurontwikkeling en leefbaarheid in de kustzone op langere termijn.

Meer informatie en het volledige rapport lees je hier.