Wat wordt er onderzocht in Polder Wassenaar en hoe kan dat onderzoek bijdragen aan de inzet van verzilte gronden in Noord-Nederland in de toekomst? Het antwoord op die vragen stond centraal op de bijeenkomst die Stichting Zilte Zones (SZZ) donderdag organiseerde in het Eierlandsche Huis.
De stichting is onafhankelijk en stimuleert en faciliteert onderzoek naar mariene aquacultuur. Partners, lokale politici, pers en andere geïnteresseerden luisterden geboeid naar de uiteenzetting van SZZ-voorzitter Bob Verburg die benadrukte dat meer onderzoek noodzakelijk is om erachter te komen onder welke condities teelt van gebiedseigen soorten, onder meer kokkels, garnalen en zeewier, mogelijk is op verzilte grond. Door klimaatveranderingen en stijging van de zeespiegel dreigt verzilting van landbouwgrond rond de Waddenzee waardoor die onbruikbaar wordt voor het verbouwen van traditionele landbouwgewassen. Mariene aquacultuur zou voor deze gebieden een uitkomst kunnen bieden, alsook voor vissers die hun mogelijkheden in de Waddenzee steeds verder ingeperkt zien.

SZZ-voorzitter Bob Verburg.

Nieuwe economische bedrijfstak

Verburg refereerde aan het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan de Waddeneilanden dat in het teken stond van de leefbaarheid op de eilanden en waarin o.a. toekomstbestendig ondernemen als een van de uitdagende aandachtspunten werd genoemd. ‘Stichting Zilte Zones heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de ontwikkeling van mariene aquacultuur als nieuwe economische bedrijfstak, naast toerisme, landbouw en veeteelt, gecombineerd met en parallel aan het versterken van de ecologie van de Waddenzee’, aldus Verburg. ‘Het onderzoek in Polder Wassenaar is erop gericht om elders in het Waddengebied te kunnen opschalen naar commerciële toepassingen van mariene aquacultuur. We willen kansen creëren in en voor Noord-Nederland. Uit recente studie blijkt dat mogelijk zo’n 20.000 hectare landbouwgrond, die nu nog wordt gebruikt voor akkerbouw en veeteelt, bedreigd wordt door verzilting. Dat heeft gevolgen voor de voedselproductie. Mariene aquacultuur biedt een alternatief om dit areaal beschikbaar te houden voor de voedselproductie en kan bijdragen aan de beoogde eiwittransitie.’ Verburg haalde ook recente rapporten aan waaruit blijkt dat zilte teelten op land kansrijk zijn in Noord-Nederland, maar dat daarvoor niet alleen een goede samenwerking tussen de sectoren nodig is, maar ook een stimulerende overheid, die ruimte en mogelijkheden biedt om experimenten zoals in Polder Wassenaar mogelijk blijft maken.

Unieke locatie

De onderzoeklocatie is gesitueerd in Polder Wassenaar, een natuurgebied in de noordpunt van Texel dat eigendom is van Staatsbosbeheer (SBB). In 2016 stelde Staatsbosbeheer een klein deel van de polder beschikbaar voor de inrichting van een buitenlaboratorium waar kleinschalige proeven en onderzoek naar de optimale omstandigheden van zilte teelt kon plaatsvinden. De benodigde vergunningen werden door provincie en gemeente voor tien jaar afgegeven. Na die periode wordt het buitenlab ontmanteld en wordt de hele polder heringericht tot zilt natuurgebied, waarin de getijdewerking de vorm bepaalt. Het wordt een kweldergebied met een geleidelijke overgang van zilt naar zoet water. Volgens boswachter Thomas van der Es ontstaat hierdoor een uniek gebied met een hoge natuurwaarde dat nog aantrekkelijker wordt als broed- en foerageergebied voor veel vogelsoorten en zeldzame vegetatie zal gaan opleveren. Staatsbosbeheer onderkent het belang van de zilte proeven in de raceways, maar wil na afloop van de afgesproken termijn snel met de herinrichting aan de slag.

Verburg gaf aan dat het gedwongen vertrek uit de polder niet het einde van de stichting betekent. ‘We hebben de ambitie om door te gaan, want het is essentieel dat er een vergelijkbare locatie als Polder Wassenaar ergens in Noord-Nederland beschikbaar komt. Natuurlijk vinden we het jammer dat we dan Texel moeten verlaten, maar het is voor Texel jammer dat de economische kansen dan deels aan het eiland voorbijgaan. Wel zal de herinnering blijven, omdat de grondleggers voor de mariene aquacultuur in Noord-Nederland zijn gestart op Texel. Verder pleit de stichting voor substantiële aandacht voor de mariene aquacultuur in het hoger onderwijs. ‘Het is van belang om ergens in de Waddenregio te komen tot een kenniscentrum voor de mariene aquacultuur.’

2000 kilo kokkels werden in de raceways uitgezet.

Meer onderzoek

Dat meer onderzoek nodig is bepleitte ook Andre Seinen, visserij-ondernemer in Harlingen met een gemengd agrarisch-aquabedrijf die zich al jaren bezighoudt met de mogelijkheden van kokkelteelt op verzilte grond. Hij is vanaf het begin betrokken bij Polder Wassenaar. Seinen, die ook zelf kokkelschepen heeft varen, ziet potentie voor de kokkelteelt. ‘In de natuur hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met massale kokkelsterfte op het wad. In de polder gingen veel minder kokkels dood. Met de proeven kunnen we kijken hoe wij het beter kunnen doen dan de natuur zelf.’ Wetenschapper Reinier Nauta van Wageningen Marine Research, die het lopende onderzoek in de polder leidt, vertelde wat er precies wordt onderzocht en hoe de onderzoekers te werk gaan. Grootste verschil met eerder onderzoek naar kokkels is de schaal waarop dit nu gebeurt. In 2016 werden proeven gedaan met zo’n 200 kokkels, nu is 2000 kilo kokkels over de raceways verdeeld en wordt ook gekeken naar de samenhang met zeewier en garnalen. Meer over het onderzoek is in eerdere berichten te lezen op deze website.